مشخصات

نام :
نام خانوادگي :
نام پدر :
جنسيت :
کد ملي :
شماره شناسنامه :
تاريخ تولد :
محل تولد :
مليت :
دین/مذهب :
وضعيت تاهل :
روش آشنايي :
توضيحات نحوه آشنايي :
          
          

خواهشمند است نسبت به تکميل اطلاعات تمامي بخش‌هاي رزومه، اطلاعات تماس، مشخصات خانواده، وضعيت نظام وظيفه، اطلاعات تحصيلي، مهارت‌ها، آشنايان، سوابق کاري، آشنايان وابسته به شرکت، وضعيت جسماني، شغل درخواستي، نوع وسيله نقليه، گواهينامه و ورزش مورد علاقه اقدام و در نهايت در قسمت تاييد و ارسال ، نسبت به ثبت نهايي اقدام نماييد. بديهي است هرچه اطلاعات ثبت شده کامل تر باشد، احتمال جذب و استخدام شما بيشتر خواهد بود.